Personvernskolen hadde i en periode en spørrefunksjon hvor skoleeiere, rektorer, lærere, andre ansatte ved skolen, elever og foresatte anonymt kunne stille spørsmål knyttet til personopplysningsloven. De mest vanlige spørsmålene har vi klassifisert etter relevans for de ulike gruppene. 

Fra skoleeier: Dekker skoleeiers plikter spesielt i forhold til administraive forhold

Fra Lærere: Dekker undervisningssituasjonen og releasjoner til elever

Fra foresatte: Dekker forhold knyttet til skolens relasjon og kommunikasjon med foresatte

Alle spørsmålene er besvart av Senter for rettsinformatikk (SERI) i forbindelse med et forskningsprosjekt som hadde til hensikt å kartlegge personvernutfordringer i skolen. Spørsmål og svar er anonymisert, slik at de kan benyttes som råd og veiledning.